سفارش قهوه با طعم بازی

خسته شده بودم از پاساژگردی های فراوان و چرخ زدن در مغازه های تکراری و اجناس شبیه به هم! دیگه می خواستم بزنم بیرون...

ادامه مطلب